regulamin

 

Definicje

hipnotycznie.pl – zorganizowana część przedsiębiorstwa o nazwie hipnotycznie.pl, działająca w ramach Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”  przy Oddziale Warszawa, reprezentowana przez Huberta Oręziak (nr tel. 608 765 668).

Usługa – zakupiona usługa w postaci uczestnictwa w szkoleniu, warsztacie, konsultacji lub sesji indywidualnej.

Szkolenie – szkolenie, warsztat, trening bądź inna grupowa forma przekazywania wiedzy i/lub umiejętności z zakresu hipnozy, hipnoterapii,  rozwoju osobistego, psychologii bądź dziedzin pokrewnych.

Usługodawca – Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (00-503), ul. Żurawia 6/12 lok. 766, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 442857, NIP 521 364 12 11.

Klient – pełnoletnia osoba, która dokona zakupu usługi w hipnotycznie.pl lub niepełnoletnia osoba, która korzysta z usług hipnotycznie.pl za pisemną zgodą prawnego opiekuna.

Postanowienia ogólne

 1. Każdy osoba, która korzysta z usług w hipnotycznie.pl oświadcza, że zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 2. Przedstawiane na stronie hipnotycznie.pl, ulotkach, bądź innych materiałach udostępnianych przez hipnotycznie.pl informacje dotyczące usług, a w szczególności cen, nie stanowią oferty Sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Szkolenia

 1. Wszystkie ceny szkoleń są negocjowane. Ostateczna cena ustalana jest mailowo, telefonicznie, bądź osobiście.
 2. Udział w szkoleniu klient ma obowiązek opłacić na minimum 14 dni przed wydarzeniem, chyba że indywidualnie zostało to inaczej ustalone.
  1. W przypadku zakupu szkolenia w cenie ze zniżką, opłatę należy dokonać na maksimum 7 dni od zapisania się na szkolenie.
 3. W przypadku odwołania udziału w szkoleniu/warsztacie, klient ma obowiązek poinformować hipnotycznie.pl drogą mailową na nie mniej niż 7 dni przed wydarzeniem.
  1. Pieniądze za odwołane szkolenie/warsztat mogą zostać przeniesione na inne szkolenie bądź sesję indywidualną, albo mogą zostać zwrócone klientowi na konto podane przez niego mailowo.
 4. hipnotycznie.pl zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie 48 godzin przed rozpoczęciem szkolenia w przypadkach losowych lub gdy liczba osób, która zapisała się na nie nie będzie wystarczająca, aby je przeprowadzić.
  1. W takich przypadkach klientom przysługuje całkowity zwrot zapłaconej kwoty (istnieje również możliwość przeniesienia pieniędzy na inne produkty/usługi w hipnotycznie.pl).
  2. Klienci zostaną poinformowani o odwołaniu drogą mailową na podane adresy e-mail w terminie 48 godzin przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Szkolenia mogą być nagrywane (dźwięk i obraz) oraz w czasie nich mogą być robione zdjęcia. Klient wyraża na to zgodę.
  1. Nagrania oraz zdjęcia ze szkoleń mogą być wykorzystywane, przez hipnotycznie.pl i podmioty współpracujące, w celach marketingowych.
  2. Nagrania ze szkoleń mogą być sprzedawane.
 6. Klient, bez pisemnej zgody przedstawiciela hipnotycznie.pl, nie ma prawa utrwalać przebiegu szkoleń (dźwięk, obraz).
 7. Wszystkie materiały, które klient dostaje w czasie szkoleń objęte są prawem autorskim.
  1. Klienci nie mają prawa ich udostępniać, powielać i rozpowszechniać bez pisemnej zgody uprawnionej osoby z hipnotycznie.pl.
 8. Uczestnik szkoleń zobowiązuje się do podpisania oświadczenia przed szkoleniem/warsztatem.
 9. Uczestnik szkoleń ma prawo do otrzymania dyplomu potwierdzającego udział w szkoleniu w przypadku:
  1. gdy wcześniej zostało ustalone, że po danym szkoleniu wydawany jest dyplom,
  2. klient był obecny w minimum 80% szkolenia,
  3. klient brał udział w ćwiczeniach,
  4. zdał egzamin (w przypadku szkoleń, po których odbywa się egzamin).

Sesje indywidualne

 1. Wszystkie ceny dowolnych sesji indywidualnych są negocjowane. Ostateczna cena ustalana jest mailowo, telefonicznie, bądź osobiście.
 2. Każda osoba korzystająca z sesji indywidualnych na prośbę hipnotyzera/hipnoterapeuty zobowiązuje się do podpisania Kontraktu Hipnotycznego.
 3. Poprzez udział w sesji indywidualnej klient oświadcza, że jego stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala na uczestnictwo w sesji.
 4. Każda osoba chcąca uczestniczyć w sesjach indywidualnych musi wcześniej posiąść podstawowe informacje dotyczące hipnozy poprzez: a) odbycie konsultacji wyjaśniającej; b) udział w szkoleniu, na którym takie informacje są udzielane lub c) obejrzenie materiału filmowego, zaleconego przez pracownika hipnotycznie.pl.
 5. Klient podejmuje decyzje, czy wybiera pracę płatną za sesje czy za efekt.
 6. Umówioną sesję można odwołać najpóźniej na 48 godziny przed umówioną godziną.
  1. W przypadku odwołania sesji na mniej niż 48 godziny, ale więcej niż 24 godziny, klient jest zobowiązany opłacić umówioną sesję w 30% ustalonej wcześniej stawki.
  2. W przypadku odwołania sesji na mniej niż 24 godziny lub nie stawienia się na sesję, klient jest zobowiązany opłacić sesję w 100%.
 7. Usługodawca również jest zobowiązany do wcześniejszego odwołania sesji.
  1. Jeżeli sesje odwoła na mniej niż 48 godzin, to klientowi przysługuje zniżka 70% na tą sesję.
  2. Jeżeli usługodawca odwoła sesję na mniej niż 24 godziny, to klientowi przysługuje darmowa sesja.
 8. Praca na efekt polega na opłacie powiązanej z osiągnięciem ustalonego wcześniej efektu, a nie liczbie odbytych sesji.
  1. Ustalenia cenowe dotyczące pracy na efekt składają się z trzech elementów: opłaty wstępnej, opłaty za sesję, opłaty za efekt. Wszystkie te trzy opłaty są indywidualnie ustalane.
   1. Opłata wstępna jest to opłata wnoszona przed lub w trakcie pierwszej sesji pracy na efekt.
   2. Opłata za sesję w ramach pracy na efekt – stała, bezzwrotna opłata za każdą odbytą sesję w ramach pracy na efekt. Standardowo ta opłata wynosi 20zł.
   3. Opłata za efekt – cała opłata (nie licząc opłaty za sesję) za uzyskanie ustalonego efektu. Może ona być w całości lub części płacona w postaci opłaty wstępnej albo w całości bądź w części płacona po uzyskaniu efektu.
   4. Konkretne terminy opłat są ustalane indywidualnie.
  2. W przypadku nieuzyskania oczekiwanego efektu, jedyne koszty ponoszone przez klienta są opłatami za sesję. Jeżeli klient wniósł opłatę wstępną jest ona zwracana mu na podane przez niego (pisemnie bądź mailowo) konto.
   1. Klient może zdecydować o zwrocie części wpłaconych pieniędzy, w przypadku jeżeli efekt został częściowo osiągnięty.
  3. Klient jest osobą decyzyjną jeżeli chodzi o uzyskanie ustalonego efektu.
  4. Przedstawiciele pl mają prawo odmówienia pracy na efekt bez podawania uzasadnienia.
 1. Sesje indywidualne mogą być nagrywane (dźwięk bądź dźwięk i obraz).
  1. Nagrania te nie będą nikomu, nigdy udostępniane. Wyjątkiem od tej reguły może być sytuacja, w której klient wyrazi pisemną zgodę na udostępnianie tegoż nagrania.
 2. Przypadki klientów mogą być opisywane na blogu (bądź w innych miejscach w Internecie), omawiane na szkoleniach, itp.
  1. Omawianie przypadków następuje w sposób anonimowy uniemożliwiający identyfikację osoby, której przypadek jest omawiany.
 3. Warunkiem do przeprowadzenia sesji indywidualnej jest:
  1. podpisanie przez klienta dodatkowego oświadczenia,
  2. przyniesienie przez klienta zgody od lekarza na zastosowanie hipnozy w danym przypadku lub złożenia oświadczenia, że nie są mu znane jakiekolwiek przeciwwskazania do odbycia sesji oraz kompleksowego opisu swojego stanu zdrowia pod groźbą utraty wszelkich roszczeń z tytułu poniesionych szkód wywołanych zatajaniem lub podaniem nieprawdziwych informacji.

Oferty specjalne

 1. Każdy klient biorący udział w ofertach specjalnych zobowiązuje się do:
  1. polubienia fanpage’u hipnotycznie.pl w portalu Facebook,
  2. udostępnienia linku do strony (bądź wskazanej podstrony) hipnotycznie.pl w tymże portalu,
  3. spełnienia dodatkowych wymagań (jeżeli takowe istnieją) związanych z daną ofertą specjalną.
 2. Każda oferta specjalna może mieć swój własny regulamin.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (00-503), ul. Żurawia 6/12 lok. 766, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 442857, NIP 521 364 12 11.
 2. Każdy klient ma prawo dostępu do  treści  swoich  danych,  prawo  do  ich  poprawiania,  wniesienia  żądania  zaprzestania ich   wykorzystywania   ze   względu   na  jego  szczególną   sytuację  oraz   do  sprzeciwu   wobec   ich  przetwarzania w  celach  marketingowych   i  przekazywania   innemu  administratorowi   danych,  w  przypadkach  o  których  mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r.  o ochronie  danych osobowych.

Polityka plików cookies

 1. Strona hipnotycznie.pl, jej podstrony oraz strony powiązane (hubertoręziak.pl) korzystają z plików cookies.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celach związanych z poprawnym działaniem witryny, marketingowych, umożliwiających działanie portali społecznościowych (np. Facebooka) oraz statystycznych.
 3. Każda osoba, która nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies może w opcjach swojej przeglądarki wprowadzić odpowiednie ustawienia, które będą uniemożliwiały powyżej wymienionym stronom korzystanie z plików cookies bądź może zaprzestać korzystania z tychże stron.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Każdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od jej zawarcia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W celu odstąpienia od umowy zawartej na odległość należy wysłać e-maila na adres kontakt@hipnotycznie.pl – w tytule podając słowo „ZWROT” oraz nazwę szkolenia/usługi, a w treści podać dokładne informacje na temat szkolenia/usługi (to jest nazwę, datę i miejsce) oraz dane osoby, która usługę/szkolenie wykupiła.
 3. E-mail z żądaniem odstąpienia od umowy zawartej na odległość należy wysłać z tego samego adresu e-mail, z którego nastąpił zapis na szkolenie/usługę.
 4. W przypadku, gdy usługa została już opłacona, klient otrzyma na adres e-mail korektę faktury, którą następnie musi dostarczyć do siedziby firmy (osobiście lub listownie). W ciągu 10 dni od otrzymania podpisanej korekty faktury, hipnotycznie.pl dokona przelewu ze zwrotem środków wpłaconych przez klienta.
 5. W przypadku wykonania usługi (odbycia sesji indywidualnej, wzięcia udziału w szkoleniu) klient traci prawo do skorzystania z możliwości do odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe

 1. hipnotycznie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.